• DİVANBAŞI DERNEĞİ
  • #EVDEKAL SAĞLIKLI KAL
  • DİVANBAŞI DERNEĞİ
  • MEMLEKETİM
  • DİVANBAŞI DERNEĞİ
  • DİVANBAŞI DERNEĞİ
  • DİVANBAŞI GİRİŞ
  • DİVANBAŞI DERNEĞİ
  • DİVANBAŞI GÖLET
  • DİVANBAŞI DERNEĞİ
  • HUZURU DOĞADA BULANLAR

FAALİYET AMAÇLARIMIZ

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

         Madde 2-Dernek,       Ülkemizde ve yurtdışında sağlık, turizm, sanat, spor ve tarih bilincini kazandırmak; maddi, manevi, dayanışmayı, yardımlaşmayı, eğitimi, öğretimi, rehberliği sağlamak,  toplumun ve fertlerin menfaatine olacak her türlü eğitici, kültürel ve sosyal faaliyeti ve bu faaliyetleri destekleyecek çalışmaları yapmak, Divanbaşı Mahallesinde irtibatı, yardımlaşmayı,  dayanışmayı sağlamak amacıyla kurulmuştur.

         Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, Divanbaşı mahallesinin ortak kullanım alanları olan yol, su, elektrik, camii, okul, mahalle konağı, çeşme, vs. yerlerde bakım, onarım, ve tadilatlarını yapmak iyi ortama getirilmesi için çalışmalar yapmak,  

2-Tarım, hayvancılık, organik tarım ve seracılığı yaygınlaştırmak projelere yardımcı ve destek olmak, tarımsal üretimde kalite ve miktarı artırıcı, eğitim girdi, alet makine temini ürün muhafaza ve işleme tesisleri, pazarlama organizasyonları gibi temel altyapıyı oluşturmak, proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

3- Çiftçilere, zirai ilaçlama ve veterinerlik konularında bilgilendirici ve eğitici çalışmalar yapmak,

4- Üyelerin sosyal ve ekonomik gelişmeleri temin edecek kurs, seminer, fuar, festival, sergi, kütüphane, eğitim çalışmaları ve kreş gibi sosyal tesisler ile özel eğitim kuruluşları açmak ve işletmek, sportif faaliyetlerde bulunmak.

5- Divanbaşı Mahalle Göletinin sulama, su ürünleri ve çevre düzenleme alt yapı çalışmalarını başlatmak Kamu kurum ve kuruluşları ile ortak hareket ederek teşvik almak bu yönde AB desteğinden faydalanılacak projeler hazırlamak,

6- Tüm varlıkların temeli ve yaşama kaynağı olan doğal çevrenin Ekolojinin bozulmasını günübirlik çıkarlar uğruna göz ardı eden geleceğimizi tehlikeye atan her türlü faaliyet ve davranışlara karşı üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirir ve bilinçlendirir. Doğal çevrenin ve ekolojinin korunması için her türlü çalışmayı yapar veya destekler. Özelliklede Samsun İli Kavak İlçesi Divanbaşı Mahallesi sınırları içinde kalan gölet ve akarsu, içme suyu, orman, toprak, hava vb. çevrenin ve Divanbaşı Göletinin korunması veya daha iyi bir çevre ve ekolojik dengenin sağlanması adına dernekçe veya ilgili kurum kuruluş belediye, sivil toplum kuruluşları vb ile işbirliği yaparak; eğitim, rehberlik, anket, araştırma, projeler üretme vb. her türlü çalışmayı yapmak veya desteklemek,

7- Her türlü doğal afetler ve kazalar karşısında kalabilecek üyelerine yardım kampanyaları açmak, yardımların yerine ulaşmasını ilgili kişi ve kuruluşlarla işbirliği yaparak sonuçlandırmak,

8- Divanbaşı Mahallesi yöresine has kültür, sanat ve spor etkinliklerini geliştirmek, derneğin amacına uygun yarışmalar düzenlemek, güleryüz vs. örnekler oluşturarak teşvik edip ödüllendirmek,

9- İhtiyaç sahipleri tespit edilerek onların giyim, kuşam, eşya, gıda, eğitim, kırtasiye vb. ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak ve bunun için ayni ve nakdi yardımlar talep etmek ve toplamak,

10- İnsanların şiddet, alkol, kumar, uyuşturucu, sigara vb. zararlı alışkanlıklardan korumak için her türlü maddi ve manevi çalışmalar yapmak,

11- Amacı ve çalışma konuları doğrultusunda yarışmalar düzenlemek, ödüller veya hediyeler vermek, anket vb. araştırmaları yapmak ve yaptırmak,

12- İhtiyaç halinde acil kan bulunabilmesi için kan gruplarını tespit etmek ve kan grupları bilgi bankası oluşturmak,

13- İlgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak; özürlü, hasta ve bakıma ihtiyacı olanların tedavilerinin bakımlarının ve sağlık kontrollerinin yaptırılmasını sağlamak,

14- Hatıra ormanı, özel orman vb. ağaçlandırma çalışmalarında bulunmak, piknik ve oyun alanları oluşturmak,

15- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

16- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

      17- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için her türlü ayni ve nakdi yardım ve bağış toplar, alır ve verir ve şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul edebilir.

18- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

19- Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

20- Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

21- Eğitimde fırsat eşitsizliğini gidermek amacıyla kız çocuklarının okunmasının artırılmasına ve kadınların eğitimli kültürlü ve meslek sahibi fertler olmalarına rehberlik yapmak,

22- Sosyal ve kültürel bağları güçlendirerek toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak ve bu bağlamda programlar düzenlemek,

 

23- -Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek, taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir, her türlü inşaatı yapabilir ve yaptırabilir.

24- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

25- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için üyeleri yada uzman kişiler aracılığıyla araştırma, inceleme, geliştirme, çalışma etütleri yapabilir, öneri ve dilekleri belirleyebilir ve bunları her türlü yayın araçları ile yayınlayabilir. Üniversiteler kamu kurumları, belediyeler özel ve tüzel kişi veya kurumlar vb. ile danışman ve işbirliği içinde çalışmalarını yürütebilir.

26- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

27-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

 28- Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetini yürütmek amacıyla temsilcilikler açmak,

29-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

30- Düğün ve cenazelerde yemek vermek bu ihtiyaçları karşılamak için mutfak olarak servis tabakları vb. ihtiyaçları dernekçe karşılamak.

31- Düğün ve davetlerde dernekçe hediyeler göndermek

       Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal ve kültürel alanda faaliyet gösterir.

Saat
Takvim
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam19
Toplam Ziyaret466541
Hava Durumu